Tag: hoa kim ngân

Trà bổ dưỡng: Trà hoa kim ngân

Trà bổ dưỡng: Trà hoa kim ngân

Một số nơi nhân dân dùng pha nước uống thay nước chè. Uống lâu nhẹ người tăng tuổi thọ. Gần đây trên cơ sở thực nghiệm, kim ngân được mở rộng chữa có kết quả một số trường hợp viêm